Stipendiatinnen 2021–2023

Dr. Corinna Dziudzia (Forschungszentrum Gotha)

Dr. Vera Faßhauer (Forschungszentrum Gotha)

Dr. Juliane Graf (Forschungskolleg Transkulturelle Studien)

Dr. Katerina Mihaylova (Forschungszentrum Gotha)

Dr. Frances O'Morchoe (Forschungskolleg Transkulturelle Studien)

Dr. Beatriz Veliz Argueta (Forschungskolleg Transkulturelle Studien)