Université d'Erfurt

Dr. Dominik Fugger: Assoziierter Junior Fellow/Leiter der Johann Gottfried Herder-Forschungsstelle

Universität Erfurt
Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien
Postfach 900221
99105 Erfurt

Dr. Fugger forscht seit Herbst 2017 an der Universität Kopenhagen.

Menu de navigation

Outils

Connexion et changer la langue