Université d'Erfurt

MAX-WEBER-KOLLEG

Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Deuser: Assoziierter Fellow/Leiter der Kierkegaard Forschungsstelle

Universität Erfurt
Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien
Postfach 900221
99105 Erfurt

Links

Zur Website der Kierkegaard-Forschungsstelle am Max-Weber-Kolleg

Zur Website der Kollegforschergruppe "Religiöse Individualisierung" am Max-Weber-Kolleg

Menu de navigation

Outils

Connexion et changer la langue