Universität Erfurt

Publikationen

Publikationsliste – Petr Štica (Stand: Juli 2013)

A) BÜCHER

1. Migrace a státní suverenita – Oprávnění a hranice přistěhovalecké politiky z pohledu křesťanské sociální etiky. (Migration und Staatssouveränität – Berechtigung und Grenzen der Einwanderungspolitik aus der Perspektive der christlichen Sozialethik). Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010. 321 S.
2. Cizinec v tvých branách – Biblické podněty pro etickou reflexi migrace. (Der Fremde in deinen Toren: Biblische Impulse für eine ethische Reflexion der Migration). Praha: Nakladatelství Karolinum 2010. 120 S.
3. (Hg.). Bonaventura Bouše: Odkaz a vzpomínky (Bonaventura Bouše: Vermächtnis und Erinnerungen). Praha: Vyšehrad 2009. 208 S. (zus. mit Jan Rückl)

B) Zeitschriften- und Buchbeiträge

B 1) Zeitschriften

1. Lebenswendefeier in sozialethischer Perspektive. In: Theologie der Gegenwart 56 (2013), im Druck.
2. Úsvit lidských práv – Počátky debaty o lidských právech ve španělské pozdní scholastice. (Morgengrauen der Menschenrechte – Anfänge der Debatte über die Menschenrechte in der spanischen Spätscholastik). In: Acta Universitatis Carolinae Theologica 3 (2013), Nr. 2, im Druck.
3. Lidská práva a sociální učení církve. (Menschenrechte und kirchliche Soziallehre). In: Acta Universitatis Carolinae Theologica 3 (2013), Nr. 2, im Druck.
4. Katolická charta lidských práv. (Die katholische Menschenrechtecharta). In: Universum: Revue České křesťanské akademie 23 (2013), Nr. 2, 35-37.
5. Charita a sociální učení církve – Reflexe jejich vztahu (zejména) na základě historického vývoje a magisteriálních dokumentů. (Caritas und kirchliche Sozialverkündigung – Reflexion ihrer Beziehung /insbesondere/ anhand der historischen Entwicklung und lehramtlicher Dokumente). In: Acta Universitatis Carolinae Theologica 3 (2013), Nr. 1, im Druck.
6. Návrhy řešení boje proti světové chudobě v diskuzi současné ekonomie. (Vorschläge zur Bekämpfung der Weltarmut innerhalb der Diskussion gegenwärtiger Ökonomie). In: Studia trebicensia 2 (2012), Nr. 1, 105-124.
7. Globální solidarita v sociálním učení církve. (Globale Solidarität in der kirchlichen Soziallehre). In: Cesty katecheze 4 (2012), Nr. 3, 8-11.
8. Migrace v sociálním učení církve. (Migration in der kirchlichen Soziallehre). In: Acta Universitatis Carolinae Theologica 2 (2012), Nr. 1, 113-135.
9. Vztah Bible, biblické hermeneutiky a křesťanské sociální etiky – Metodologické poznámky k utváření teologickoetické reflexe. (Die Beziehung von Bibel, biblischer Hermeneutik und christlicher Sozialethik – Methodologische Bemerkungen zur Gestaltung der theologisch-ethischen Reflexion). In: Acta Universitatis Carolinae Theologica 1 (2011), Nr. 1, 37-51.
10. Podobenství o milosrdném Samařanovi (Lk 10,25-37) jako inspirativní text pro étos sociální a charitativní práce – Biblické podněty pro praxi pomáhání. (Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter als Inspiration für das Ethos sozialer und caritativer Arbeit – Biblische Anstöße für die Praxis des Helfens). In: Theologos: Theological revue 12 (2010), Nr. 2, 54-74.
11. Přirozený zákon v sociálním učení církve. (Naturrecht in der kirchlichen Soziallehre). In: Communio: Mezinárodní katolická revue 14 (2010), Nr. 2, 66-90.

B 2) Buchbeiträge

12. Význam pastorální konstituce druhého vatikánského koncilu Gaudium et spes pro metodu v katolické sociální etice. (Die Bedeutung der Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanum Gaudium et spes für die Methode der katholischen Sozialethik). In: Mezi historií a evangeliem. Život církve ve světle II. vatikánského koncilu, im Druck (erscheint 2013).
13. Christliches Fest und kulturelle Identität – Erörterung anhand der religiösen Situation und des liturgischen Feierns der katholischen Kirche in Tschechien. In: Benedikt Kranemann, Thomas Sternberg (Hg.), Christliches Fest und kulturelle Identität Europas. Münster: Aschendorff 2012, 161-177. (zus. mit Jan Rückl)
14. Mnohost národů a kulturní rozmanitost ve světle teologické reflexe. (Vielfalt der Nationen und kulturelle Vielfalt im Licht der theologischen Reflexion). In: Karel Sládek a kol., Křesťanství a islám v liberálním státu: Výzvy tradice a současnosti. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2011, 13-48.
15. Přistěhovalectví ve světle Teorie spravedlnosti Johna Rawlse a moderní liberální filozofie. (Einwanderung im Licht von John Rawls‛ Theorie der Gerechtigkeit und der modernen liberalen Philosophie). In: Peter Novitzky a kol., Spravedlnost a etika – Eseje a teologická reflexe myšlení Johna Rawlse. Košice: Equilibria 2010, 105-130, 174-177.
16. Migrace jako znamení času a kairos – Mezinárodní migrace v pohledu vybraných církevních dokumentů. (Migration als Herausforderung und Kairos – Internationale Migration aus der Perspektive ausgewählter kirchlicher Dokumente). In: Krize a kairos – společenské výzvy. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2010, 57-83.
17. Světová chudoba a globální solidarita – Úvahy z pohledu křesťanské sociální etiky. (Weltarmut und globale Solidarität – Überlegungen aus dem Blickwinkel der christlichen Sozialethik). In: Chudoba – záležitost nás všech. Hradec Králové: Garamon 2010, 15-29.
18. Imigrační politika jako politika zodpovědnosti – Etické poznámky ke státní suverenitě v migrační politice. (Einwanderungspolitik als eine Politik der Verantwortung – Ethische Bemerkungen zur Staatssouveränität in der Migrationspolitik). In: Marek Matějek a kol., Rozhodování a zodpovědnost. Třebíč: Akcent 2010, 92-119.
19. Etické a religiózní aspekty v procesu migrace a jejich výzkum. (Ethische und religiöse Aspekte im Migrationsprozess und ihre Forschung). In: Jan Rychlík a kol., Přínos a potenciál vědeckého výzkumu v oblasti migrace. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky 2010, 63-73.
20. Pojetí státu v sociálním učení katolické církve. (Staatsauffassung in der Soziallehre der katholischen Kirche). In: Karel Sládek a kol., Monoteistická náboženství a stát. Červený Kostelec: Pavel Mervart 2009, 227-244.
21. Život a dílo Zdeňka Bonaventury Boušeho OFM a jeho recepce v literatuře po roce 1990. (Das Leben und das Werk Zdeněk Bonaventura Boušes OFM und seine Rezeption in der Literatur nach 1990). In: Jan Rückl, Petr Štica (ed.), Bonaventura Bouše: Odkaz a vzpomínky. Praha: Vyšehrad 2009, 34-64.
22. Návrat k pramenům morálky. Některé výzvy pro obnovu soudobé morální teologie v teologickém myšlení Servaise Pinckaerse OP. (Rückkehr zu den Quellen der Moral. Ausgewählte Plädoyers für die Erneuerung gegenwärtiger Moraltheologie im theologischen Denken von Servais Pinckaers OP). In: Martin Bedřich, Benedikt Mohelník, Tomáš Petráček, Norbert Schmidt (ed.), In Spiritu Veritas. Almanach k 65. narozeninám Dominika Duky OP. Praha: Krystal OP 2008, 313-334.

C) Rezensionen in Fachzeitschriften

1. Marianne Heimbach-Steins, Georg Steins (ed.). Bibelhermeneutik und Christliche Sozialethik. In: Acta Universitatis Carolinae Theologica 3 (2013), Nr. 1, im Druck.
2. Národ a náboženství v době globalizace: přednášky pronesené ve Francouzském institutu v Praze v roce 2007 v rámci cyklu ROZUMĚT SVĚTU. In: HOP. Historie - otázky - problémy 1 (2009), Nr. 2: Od barokní piety k interiorizaci víry? Problémy katolického osvícenství, 206-208.
3. Ondřej Fischer, René Milfait a kol., Etika pro sociální práci. In: Studia theologica 11 (2009), Nr. 1, 104-106.
4. Benedict T. Viviano, Království Boží v dějinách. In: Salve: Revue pro teologii a duchovní život 18 (2008), Nr. 3, 157-159.
5. Bernhard Häring, Bez východiska? Výzva ve prospěch lidštější pastorace rozvedených a znovu sezdaných. In: Salve: Revue pro teologii a duchovní život 16 (2006), Nr. 2, 130-132.
6. Tomáš Petráček, Marie-Joseph Lagrange. Bible a historická metoda. In: Salve: Revue pro teologii a duchovní život 16 (2006), Nr. 1, 131-133.
7. Arno Anzenbacher, Křesťanská sociální etika: úvod a principy. In: Salve: Revue pro teologii a duchovní život 15 (2005), Nr. 1, 118-119.

D) KLEINERE BEITRÄGE

1. Konzeption und Herausgabe des Themenhefts Acta Universitatis Carolinae Theologica 3 (2013), Nr. 2 (Thema „Menschenrechte und Theologie“)
2. Liturgie vedená laiky – zpráva z mezinárodní konference v Erfurtu (4.-5. listopadu 2011). In: Acta Universitatis Carolinae Theologica 2 (2012), Nr. 1, 154-157.
3. Cizinec na cestách je znamením Hospodina. In: Katolický týdeník 2010, Nr. 7, 5.
4. Úvodem. In: Jan Rückl, Petr Štica (ed.), Bonaventura Bouše: Odkaz a vzpomínky, Praha: Vyšehrad 2009, 9-10. (spolu s Janem Rücklem)

Nach oben

Navigation

Werkzeugkiste

Nutzermenü und Sprachwahl