Sprachangebot

Sprache 

 • Arabisch A2, B1
 • Chinesisch A2, B1
 • Deutsch als Fremdsprache DSH, A2, B1, B2, C1
 • Englisch B1, B2, C1
 • Französisch A2, B1, B2, C1
 • Neugriechisch A2, B1
 • Italienisch A2, B1, B2, C1
 • Japanisch A2, B1
 • Latein Latinum
 • Ivrit (Modernes Hebräisch) A2, B1
 • Polnisch A2, B1, B2
 • Portugiesisch A2, B1
 • Russisch A2, B1, B2, C1
 • Spanisch A2, B1, B2, C1
 • Tschechisch A2, B1, B2
 • Türkisch A2, B1