Aktuelle Forschungsprojekte


Logo Credits:

ICS-G: ©Lisa Schäuble, SoPeKi: ©Marie-Luise Schierholz, FOCUS©-34-G: ©Svenja Zauke, LKGS-T E³: ©Miriam Grunwald
UTBAS: ©Freepik, PASKIDS: ©Juline Hiltemann, SES-TEENS: ©Fanny Riebicke