Stipendiatinnen 2021–2023

Dr. Corinna Dziudzia (Forschungszentrum Gotha)

Dr. Vera Faßhauer (Forschungszentrum Gotha, ab 12/21)

Dr. Juliane Graf (Forschungskolleg Transkulturelle Studien)

Dr. Katerina Mihaylova (Forschungszentrum Gotha)

Dr. Frances O'Morchoe (Forschungskolleg Transkulturelle Studien)

Dr. Beatriz Veliz Argueta (Forschungskolleg Transkulturelle Studien)