Studienabschluss
Zulassungsbeschränkung
Lehramtsrelevanz
Fachrichtung
P S T
P
Public Policy Master-Studiengang Wintersemester Nicht zulassungsbeschränkt
S
Staatswissenschaften Master-Studiengang Winter- und Sommersemester Nicht zulassungsbeschränkt
T
Theologie und Wirtschaft Master-Studiengang Winter- und Sommersemester Nicht zulassungsbeschränkt