Studienabschluss
Zulassungsbeschränkung
Lehramtsrelevanz
Fachrichtung
P S
P
Public Policy Master-Studiengang Wintersemester Nicht zulassungsbeschränkt
S
Staatswissenschaften Master-Studiengang Winter- und Sommersemester Nicht zulassungsbeschränkt