| Max-Weber-Kolleg, SPF Religion. Gesellschaft. Weltbeziehung., Forschung

Les Pouvoirs du sacré

Hans Joas [Max-Weber-Kolleg] (ins Französische übersetzt von Jean-Marc Tétaz)

Cover

Une alternative au récit du désenchantement
SEUIL, 2020
EAN 9782021404548
448 Seiten
26 EUR

weitere Informationen